Thuốc bắc Tòng Sơn, Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 593
Trang web
Vị trí chính xác 112.849.693, 10.613.007.619.999.900


Địa chỉ Thuốc bắc Tòng Sơn ở đâu?

Khu phố 1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thuốc bắc Tòng Sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[07:30-12:00], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc An Khang, Long Đại