Sun World Ba Den Mountain, Thạnh Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Núi Bà Đen, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3536 666
Trang web badenmountain.sunworld.vn
Vị trí chính xác 113.826.146, 10.617.260.519.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồi Cát Nam Cương (Beautiful Sand Dunes) - Ninh Phước