Nhà nghỉ 313, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đưòng 30/4, Khu phố 4, Phường 3, ĐT: 0663922021, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 307 57 17
Trang web
Vị trí chính xác 11.303.258.099.999.900, 1.060.998.012


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHÀ TRỌ LÊ GIA - Rạch Sỏi