Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Tân Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M689+MGQ, 785, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3751 131
Trang web
Vị trí chính xác 1.166.671, 10.621.884.419.999.900


Xem thêm:  Trường tiểu học Ninh Hưng, Chà Là