Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 159 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 972
Trang web
Vị trí chính xác 113.060.998, 1.060.981.762


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Truông Mít, Truông Mít