Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Long Mỹ, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Sân Cu, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0388 059 804
Trang web
Vị trí chính xác 11.285.227.899.999.900, 1.061.380.688


Địa chỉ Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Long Mỹ ở đâu?

16 Sân Cu, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Long Mỹ như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Châu Thành, TT. Châu Thành