Đại Lý Văn Phòng Phẩm, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 881, Đường 3 Tháng 2, Phường 6, Quận 11, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3956 0571
Trang web sangha.vn
Vị trí chính xác 107.587.905, 1.066.509.243


Địa chỉ Đại Lý Văn Phòng Phẩm ở đâu?

881, Đường 3 Tháng 2, Phường 6, Quận 11, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Văn Phòng Phẩm như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách ĐĂNG VÂN, Thanh Hòa