Bún bò Huế An Cựu Xưa, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 130 Đường 30 tháng 4, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 580 44 87
Trang web
Vị trí chính xác 112.996.008, 1.061.030.619


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Yumyum Thái Biên Hòa, Thống Nhất