Trường Đại học xây dựng Miền Tây, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3825 903
Trang web mtu.edu.vn
Vị trí chính xác 10.235.820.799.999.900, 1.059.630.057


Địa chỉ Trường Đại học xây dựng Miền Tây ở đâu?

20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại học xây dựng Miền Tây như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp.HCM, Phường 11