Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng – Phường 5

Địa chỉ: 65 đường Hồ Nước Ngọt, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 0359 594 038

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.616.594.599.999.990,1.059.706.564 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng ở đâu?

Trả lời: 65 đường Hồ Nước Ngọt, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng là bao nhiêu?

Trả lời: 0359 594 038

Hỏi: Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[13:30-16:00], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00]

Hỏi: Website của Trại Thỏ Vạn Nguyên Sóc Trăng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Hưu Nai (Cung cấp Nhung & con giống) - Phú Sơn