Tiệm Rửa Xe Thay Nhớt 61, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61 Đ. Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 985 00 20
Trang web
Vị trí chính xác 107.643.463, 10.670.577.039.999.900


Địa chỉ Tiệm Rửa Xe Thay Nhớt 61 ở đâu?

61 Đ. Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Rửa Xe Thay Nhớt 61 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-18:00], Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Sửa - Rửa Xe, Phường 22