Thánh thất Suối Dây, Suối Dây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H63W+CP9, Tân Châu-Tân Thành, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3752 532
Trang web
Vị trí chính xác 11.553.541.899.999.900, 1.062.468.567


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện thờ Phật Mẫu Trường Tây, Trường Tây