Tay Ninh Evangelical Church (Vietnamese Evangelical Church-South), Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 834X+Q9X, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3812 195
Trang web
Vị trí chính xác 113.069.971, 1.060.984.872


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Tin lành Hậu Nghĩa, TT. Hậu Nghĩa