Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3824 666
Trang web sotttt.tayninh.gov.vn
Vị trí chính xác 113.134.441, 10.609.533.689.999.900


Địa chỉ Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh ở đâu?

06 Trần Quốc Toản, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  UBND phường Hiệp Ninh, Hiệp Lễ