Rửa Xe Minh Hương, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 488 07 42
Trang web
Vị trí chính xác 11.303.139.999.999.900, 106.104


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Độ Xe Long Thịnh Sài Gòn, Khu định cư Tân Quy Đông