Phòng giáo dục & đào tạo thành phố Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Võ Văn Truyện, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 409
Trang web
Vị trí chính xác 11.315.705.999.999.900, 1.060.905.051


Địa chỉ Phòng giáo dục & đào tạo thành phố Tây Ninh ở đâu?

14 Võ Văn Truyện, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng giáo dục & đào tạo thành phố Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Đạo Thành