Nhà thuốc Thanh Long, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 432 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3820 909
Trang web
Vị trí chính xác 113.178.135, 10.609.913.019.999.900


Địa chỉ Nhà thuốc Thanh Long ở đâu?

432 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc Thanh Long như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thuốc Tây Thái Toàn - Hotel Thái Toàn, Tân Phước