Nhà Thuốc Gia Minh, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 769 57 00
Trang web
Vị trí chính xác 11.308.109.799.999.900, 10.611.608


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tây Quỳnh Như, Truông Mít