Nhà nghỉ Thọ Xuyên – Châu Thành

Địa chỉ: Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 091 710 38 66

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.385.986.299.999.900,1.063.304.811 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà nghỉ Thọ Xuyên ở đâu?

Trả lời: Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà nghỉ Thọ Xuyên là bao nhiêu?

Trả lời: 091 710 38 66

Hỏi: Nhà nghỉ Thọ Xuyên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà nghỉ Thọ Xuyên là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khách Sạn Phúc Lâm - Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang - Phường thuận An, Thị xã