Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd

Địa chỉ: Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long An Lộc Bình Long

Số điện thoại: 097 855 00 44

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[7AM-5:30PM], Saturday:[7AM-5:30PM], Sunday:[7AM-5:30PM], Monday:[7AM-5:30PM], Tuesday:[7AM-5:30PM], Wednesday:[7AM-5:30PM], Thursday:[7AM-5:30PM]

Chỉ đường: 116.610.857,10.662.028.869.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd ở đâu?

Trả lời: Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long An Lộc Bình Long

Hỏi: Số điện thoại của Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd là bao nhiêu?

Trả lời: 097 855 00 44

Hỏi: Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7AM-5:30PM], Saturday:[7AM-5:30PM], Sunday:[7AM-5:30PM], Monday:[7AM-5:30PM], Tuesday:[7AM-5:30PM], Wednesday:[7AM-5:30PM], Thursday:[7AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd là gì?

Trả lời:


7,Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd,Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long,An Lộc,Bình Long,Bình Phước, Vietnam,2,Minh Trang Trading & Construction Co., Ltd, Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long, An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Vietnam,1,Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long, An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Vietnam,4,Binh Phuoc, VietnamAn Lộc, Bình Long Province,Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long,Tổ 1, Khu Phố Phú Xuân, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Bình Long,Binh Phuoc,,Bình Long Province, Binh Phuoc,VN