Khu nhà ở CBCNV NMĐMT Hồng Phong – Hồng Phong

Địa chỉ: 27HF+49Q, Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 028 2253 1297

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 110.278.317,1.082.734.878 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu nhà ở CBCNV NMĐMT Hồng Phong ở đâu?

Trả lời: 27HF+49Q, Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu nhà ở CBCNV NMĐMT Hồng Phong là bao nhiêu?

Trả lời: 028 2253 1297

Hỏi: Khu nhà ở CBCNV NMĐMT Hồng Phong mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu nhà ở CBCNV NMĐMT Hồng Phong là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Buôn Cuôr Kăp - Hoà Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.