Khu đô thị mới Đầm Diệu

Địa chỉ: Phường Tiền Châu Phúc Yên

Số điện thoại: 096 266 61 61

Trang web: batdongsanphucyen.com.vn

Giờ mở cửa: Saturday:[8AM-8PM], Sunday:[8AM-8PM], Monday:[8AM-8PM], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[8AM-8PM], Thursday:[8AM-8PM], Friday:[8AM-8PM]

Chỉ đường: 21.236.152.099.999.900,10.569.997.409.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị mới Đầm Diệu ở đâu?

Trả lời: Phường Tiền Châu Phúc Yên

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị mới Đầm Diệu là bao nhiêu?

Trả lời: 096 266 61 61

Hỏi: Khu đô thị mới Đầm Diệu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[8AM-8PM], Sunday:[8AM-8PM], Monday:[8AM-8PM], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[8AM-8PM], Thursday:[8AM-8PM], Friday:[8AM-8PM]

Hỏi: Website của Khu đô thị mới Đầm Diệu là gì?

Trả lời: batdongsanphucyen.com.vn


7,Khu đô thị mới Đầm Diệu,Phường,Tiền Châu,Phúc Yên,Vĩnh Phúc 15900, Vietnam,2,Khu đô thị mới Đầm Diệu, Phường, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 15900, Vietnam,1,Phường, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 15900, Vietnam,4,Vinh Phuc Province, VietnamTiền Châu, Phúc Yên,Phường,Phường,Vinh Phuc Province,15900,Phúc Yên, Vinh Phuc Province,VN

Xem thêm:  Kim Thanh Co., Ltd