Khách Sạn Phương Linh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3846 800
Trang web
Vị trí chính xác 11.298.291.599.999.900, 1.061.045.462


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Đại Dương, Tân Châu