Hủ tiếu Sơn Ka, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 075 Trương Quyền, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0346 104 857
Trang web
Vị trí chính xác 113.125.811, 10.608.662.919.999.900


Địa chỉ Hủ tiếu Sơn Ka ở đâu?

075 Trương Quyền, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu Sơn Ka như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-10:30], Chủ Nhật:[05:00-10:30], Thứ Hai:[05:00-10:30], Thứ Ba:[05:00-10:30], Thứ Tư:[05:00-10:30], Thứ Năm:[05:00-10:30], Thứ Sáu:[05:00-10:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở Bát đá Chí Bảo, Trảng Dài