Hủ Tiếu Kim Thủy, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VN Tây Ninh Số 43 hẻm, 51 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3826 673
Trang web
Vị trí chính xác 11.310.699.699.999.900, 1.061.072.703


Địa chỉ Hủ Tiếu Kim Thủy ở đâu?

VN Tây Ninh Số 43 hẻm, 51 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tiếu Kim Thủy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-10:30], Chủ Nhật:[06:00-10:30], Thứ Hai:[06:00-10:30], Thứ Ba:[06:00-10:30], Thứ Tư:[06:00-10:30], Thứ Năm:[06:00-10:30], Thứ Sáu:[06:00-10:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lương Ký Mì Gia, Phường 19