Hiệu thuốc Hai Hương, Mộc Bài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35JQ+629, ĐT786, Mộc Bài, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3765 443
Trang web
Vị trí chính xác 110.805.493, 1.061.876.022


Địa chỉ Hiệu thuốc Hai Hương ở đâu?

35JQ+629, ĐT786, Mộc Bài, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu thuốc Hai Hương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quầy Thuốc Thịnh Lợi, Trường Đông