Giáo xứ Bến Trường, Hảo Đước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9X59+3HH, Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 787 86 16
Trang web
Vị trí chính xác 113.576.971, 1.059.689.873


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo Xứ Tân Thái Sơn, Tân Quý