Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Nghỉ Nguyễn Thị Kim Nguyệt, An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72XJ+F7Q, Bắc Bến Sỏi, Huyện Châu Thành, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3890 771
Trang web
Vị trí chính xác 112.987.127, 10.603.072.999.999.900


Xem thêm:  Nhà nghỉ Dân Thành, Phường 3