Doanh Nghiệp Tư Nhân New Star, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8, Bời Lời, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 366 62 27
Trang web
Vị trí chính xác 113.564.697, 1.061.559.293


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bia Club Victoria, thạnh đông