Đề xuất UBND cấp tỉnh công bố chỉ số biến động giá đất thị trường theo quý

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Ảnh minh họa

Dự thảo này dành một Điều quy định về thông tin trong việc xác định giá đất, cụ thể như sau:

Thứ nhất, các thông tin về giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất trong cơ sở dữ liệu về đất đai, giá đất trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất được xác định từ chi phí, thu nhập của thửa đất phải bảo đảm khách quan, trung thực.

Thứ hai, khi áp dụng các phương pháp định giá đất phải ưu tiên lựa chọn các thông tin phát sinh gần nhất với thời điểm định giá và tại khu vực định giá đất.

Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin thì có thể thu thập thông tin tại khu vực lân cận có điều kiện tương tự về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với khu vực có thửa đất cần định giá.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc điều tra, theo dõi, cập nhật, quản lý chỉ số biến động giá đất thị trường tại địa phương,công bố định kỳ hàng quý từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu quý.

Xem thêm:  Mua nhà ảnh hưởng như thế nào đến nguồn tài chính trong tương lai?

Dự thảo Nghị định lần này quy định rõ các phương pháp xác định giá đất chi tiết hơn quy định hiện hành tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP. Bao gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Đồng thời, Dự thảo Nghị định cũng đề cập đến việc lựa chọn phương pháp định giá đất. Cụ thể, căn cứ vào các thông tin đã thu thập được và các phương pháp định giá đất nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp và bảo đảm việc xác định giá đất tuân thủ các nguyên tắc định giá đất quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai. Trường hợp có thể áp dụng được từ 2 phương pháp định giá đất trở lên thì phải áp dụng các phương pháp định giá đất và lựa chọn kết quả định giá đất có lợi nhất cho ngân sách nhà nước.