Cục thống kê Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 228 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3824 556
Trang web
Vị trí chính xác 11.322.119.299.999.900, 1.061.015.417


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình - Tân Thịnh