CHUNG CƯ EVERGREEN BẮC GIANG – Việt Yên

Địa chỉ: Khu đô thị mới, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 097 858 70 98

Trang web: evergreenbacgiang.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 212.395.866,10.611.377.519.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CHUNG CƯ EVERGREEN BẮC GIANG ở đâu?

Trả lời: Khu đô thị mới, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CHUNG CƯ EVERGREEN BẮC GIANG là bao nhiêu?

Trả lời: 097 858 70 98

Hỏi: CHUNG CƯ EVERGREEN BẮC GIANG mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của CHUNG CƯ EVERGREEN BẮC GIANG là gì?

Trả lời: evergreenbacgiang.com.vn

Xem thêm:  Chung cư Xuân mai Tower Thanh Hóa - Đông Hà