Chùa Vô Ưu, Linh Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 600 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 4576
Trang web
Vị trí chính xác 108.406.407, 1.067.448.915


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tịnh xá Ngọc Đức, Thạnh Đức