Bệnh Viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, Gò Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 9075
Trang web
Vị trí chính xác An Tịnh, KfXuYs-iIsbm5NoP9ZOdsAg,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQ8BcImgEoAA,29CQ+C4M,An Tịnh,Trảng Bàng,Tây Ninh, Việt Nam,,,,,,,,,11.021091,106.3877897,0x310b2f013256e8ad:0x4b050dbced04ee31,Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tây Ninh,,,An Tịnh, Trảng Bàng,,,,29CQ+C4M Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tây Ninh, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQwaQDCKgBKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQwaQDCKkBKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQwaQDCKoBKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQwaQDCKsBKAM,,,,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQ0JcGCKcBKAw,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,,,,KfXuYs-iIsbm5NoP9ZOdsAg,,29CQ+C4M, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=5405742032809684529&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwiP24Wjq7P5AhVGM1kFHfVJB4YQ_1kIrQEoDg,,,,,,,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tây Ninh (Chủ sở hữu),,,,,,,102074637736932862219,,,,1,,,,,,1,,,,,,,,,,,ChIJrehWMgEvCzERMe4E7bwNBUs,,,,An Tịnh, Trảng Bàng,29CQ+C4M,29CQ+C4M,Tây Ninh,,,,,,,,,Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tây Ninh,,,188,187,,186,/g/11d_xh1lxx,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Tây Ninh, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OkwKSiJGQmFuIFF14bqjbiBMw70gQ8OhYyBLaHUgQ8O0bmcgTmdoaeG7h3AgVMOieSBOaW5oIFTDonkgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbSgC&pcl=lp,,,,,,,,,7,Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tây Ninh,29CQ+C4M,An Tịnh,Trảng Bàng,Tây Ninh, Việt Nam,2,29CQ+C4M Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tây Ninh, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam,1,29CQ+C4M, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam,4,Tây Ninh, Việt Nam,An Tịnh, Trảng Bàng,29CQ+C4M,29CQ+C4M,Tây Ninh,,Trảng Bàng, Tây Ninh,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11.021091,106.3877897,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=5405742032809684529&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x310b2f013256e8ad:0x4b050dbced04ee31,,,/g/11d_xh1lxx,ChIJrehWMgEvCzERMe4E7bwNBUs


Xem thêm:  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOÀNG ĐẠT, An Bình